กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กล้วยแผ่นอบม้วน

ผลิตภัณฑ์ตำบล

อยู่บ้านเลขที่  ๖ หมู่๘  ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (กลุ่มเปิดให้บริการจำหน่าย ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น- ๑๕.๐๐ นเบอร์โทรศัพท์  ๐๘๕-๙๔๑๖๒๙๕

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ

๑.นางกรชินันท์  แสนรักษ์                  ตำแหน่ง ประธาน      เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๕-๙๔๑๖๒๙๕

๒.นายสนั่น  แสนรักษ์                        ตำแหน่ง รองประธาน

๓.นางสาวจุฑารัตน์ คงกันจะ             ตำแหน่ง เหรัญญิก

๔.นางสาคร ด้วงมหาสอน                 ตำแหน่ง กรรมการ

๕.นางจำเรียง ปาลวัฒน์                    ตำแหน่ง กรรมการ

๖.นางทองแปลง  แสนรักษ์                ตำแหน่ง กรรมการ

คอมเมนท์