กลุ่มอาชีพศิลปหัตถกรรมหัวโขน

ผลิตภัณฑ์ตำบล

อยู่บ้านเลขที่   ๒๕๙ หมู่ ๘  ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี (ห่างจากทางเข้าวัดสระกระเบื้อง ระยะทางประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร )   ( กลุ่มเปิดให้บริการ จำหน่าย ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น- ๑๕.๐๐ น)   เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๒-๒๓๓๗๐๒๓

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ

๑.นายณรงค์  ทองอิ่ม                             ตำแหน่ง ประธานเบอร์โทรศัพท์  ๐๘๒-๒๓๓๗๐๒๓

๒.นางสาวสมนึก    ทัสสะ                       ตำแหน่ง รองประธาน

๓.นางสาวมนฤทัย  พลพุทธา                 ตำแหน่ง เหรัญญิก

๔. นายอาทิตย์    ลานทอง                     ตำแหน่ง กรรมการ

๕.นางสาวอาภัสรา ลานทอง                  ตำแหน่ง กรรมการ

๖.นางสาวปนัดดา  จำปาขาว                ตำแหน่ง กรรมการ

๗.นางสาววรัชมล  บุญครอบ                 ตำแหน่ง กรรมการ

๘.นางสาวอรพรรณ  ทรัพย์กระจ่าง        ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ

 

คอมเมนท์