กลุ่มอาชีพผลิตดอกไม้จันทน์

ผลิตภัณฑ์ตำบล

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกสุข หมู่ ๒  ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี ( ใต้ศาลาการเปรียญวัดโคกสุข ) กลุ่มเปิดให้บริการจำหน่าย ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น- ๑๕.๐๐ น เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๒-๒๓๓๗๐๒๓

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ

๑.นางอารีย์  มีเปี่ยม                             ตำแหน่ง ประธาน    เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๒-๒๓๓๗๐๒๓

๒.นางประภาพร  พิมพ์ขาล                   ตำแหน่ง รองประธาน

๓.นางมาลัย   วันศุกร์                           ตำแหน่ง เหรัญญิก

๔. นางนุชจรินท์  กระตรุดนาค              ตำแหน่ง กรรมการ

๕.นางทองคำ  พันธุ์แน่น                       ตำแหน่ง กรรมการ

๖.นางบุบผา  เสาะแสวง                       ตำแหน่ง กรรมการ

๗.นางสำรา   กระตุดนาค                     ตำแหน่ง กรรมการ

๘.นางสำรวย พันธุ์แน่น                        ตำแหน่ง กรรมการ

๙.นางระเบียบ พันธุ์แน่น                       ตำแหน่ง กรรมการ

๑๐.นางสมบุญ   เสนาะดี                      ตำแหน่ง กรรมการ

๑๑.นางทองบู่   เวียงคำ                        ตำแหน่ง กรรมการ

๑๒.นางสาวสำเนียง น้อยเจริญ             ตำแหน่ง กรรมการ

๑๓.นางสาวยุพา  ถิ่นสูง                        ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ

คอมเมนท์