รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561

รายงานการประชุมสภา

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ