รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564

รายงานการประชุมสภา

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์