รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565

รายงานการประชุมสภา

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์