รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบประมาณรายจ่ายประจำปี รายงานงบการเงิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) ข้อ 40 กำหนดไว้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบ ภายในกำหนดสามสิบวันตามแบบที่กรมการปกครองกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสร็จสิ้นแล้วรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

 

{pdf=files/ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปี 2560.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์