การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

รายงานงบการเงิน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ส่งรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์