บันทึกรายงานการประชุมคณะผุ้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561

รายงานต่างๆ

ระเบียบวาระการประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คอมเมนท์