รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 2/2561

รายงานต่างๆ

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2561 ในคราวประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2561 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

{pdf=files/บริหาร2,2561.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์