รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 12/2561

รายงานต่างๆ

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ในคราวประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์