รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 13/2561

รายงานต่างๆ

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ในคราวประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์

เอกสารแนบ