แจ้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานต่างๆ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.2561-2563) และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปี 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์