รายงานการประชุมผู้บริหารอบต.หนองเต่า ครั้งที่ 11/2557

รายงานต่างๆ

ด้วยคณะผู้บริหารอบต.หนองเต่า ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารอบต.หนองเต่า ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 6 ต.ค.2557 ในคราวประชุมผู้บริหารอบต.หนองเต่าครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์