รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

รายงานต่างๆ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ดังนั้นคณะกรรมการ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเ้มินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์