รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานต่างๆ

ตามที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบเดือนตุลาคม 2563- มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ