รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2557

รายงานต่างๆ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) มาตรา 58/5 วรรคหก ความว่าคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

ดังนั้นอบต.หนองเต่า จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์