รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557

รายงานต่างๆ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผน ข้อ 28 และ ข้อ 29 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีอำนาจหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้อบต.หนองเต่าได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์