รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานต่างๆ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผลการวิเคราะห์ตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ