รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานต่างๆ

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า งานนโยบายและแผน สำนักปลัด 

คอมเมนท์