ประชุมคณะผู้บริหาร อบต.หนองเต่า ครั้งที่ 2/2558

รายงานต่างๆ

ในการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.หนองเต่า ครั้งที่ 2/2558  วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี ได้อนุมัติใช้เงินสำรองจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 2 โครงการดังนี้

 

1.โครงการปรับปรุงถนนคสล.ที่ชำรุด หมู่ 2 บริเวณที่นานายอำนวย พันธ์แน่น เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท

 

2.โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.(มอก.ชั้น3)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมเทพื้นคอนกรีตกลับคืนสู่สภาพเดิม  ในพื้นที่ หมู่ 8  บริเวณหน้าโรงเรือนวัดสระกระเบื้อง เป็นจำนวนเงิน 15,800 บาท

คอมเมนท์