รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถภนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถภนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 บัดนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถภนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์