รายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำีปงบประมาณ พ.ศ.2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำีปงบประมาณ พ.ศ.2566 นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงรายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำีปงบประมาณ พ.ศ.2566

คอมเมนท์