รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2563

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2558 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 101/1 ให้หัวหน้างานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์