รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ