รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2565 รายงานผลรายไตรมาส

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดบมีรายละะเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ