มอบหมายบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงสถานะการคลังและความจำเป็นเหมาะสม ประกอบกับองค์การบริการส่วนตำบลหนองเต่า เพื่อให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพจึงมอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์

เอกสารแนบ