ช่องทางรับเรื่องของความช่วยเหลือของประชาชน ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามากฎหมาย โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลังและความจำเป็นเหมาะสม เพื่อให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ จึงประกาศช่องทางการรับเรื่องขอความช่วยเหลือ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ