อำนาจหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลังและความจำเป็นเหมาะสม เพื่อให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริการส่วนตำบลหนองเต่า ดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศอำนาจหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์

เอกสารแนบ