จัดตั้งศูนย์ช่วเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลัง และความจำเป็นเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์