แต่งตั้งทีมสำรวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ด้วยกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงสถานะการคลังและความจำเป็นเหมาะสมประกอบกับประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือปรชะาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 นั้น จึงกำหนดบุคคลที่มีรายชื่อ ดำเนินการสำรรวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ