แต่งตั้งทีมสำรวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลัง และความจำเป็นเหมาะสม ประกอบกับประกาศองค์การบริหารส่วนตำยลหนองเต่า เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 นั้น จึงขอแต่งตั้งทีมสำรวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ