การยกย่องเชิดชูเกียรติ คนดีศรีหนองเต่า ในสาขา ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสังคม และส่วนรวมด้วยความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง 10 ปี

กิจกรรมต่างๆ สภาวัฒนธรรมหนองเต่า

สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านหมี่  ได้คัดเลือกปราชญ์ชาวบ้าน ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในตำบลหนองเต่า และ การยกย่องเชิดชูเกียรติ คนดีศรีหนองเต่า ในสาขา ผู้บำเพ็ญประโยชน์  เพื่อสังคม และส่วนรวมด้วยความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง 10 ปี  มีผลงานและกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับเป็นที่ปรากฏ แก่สาธารณชน

ในคราวประชุมคณะบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านหมี่  ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 12 มิถุนายน 2566     ที่ประชุมคัดเลือกปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ คนดีศรีตำบล เพื่อเข้ารับมอบประกาศเกียรติบัตร  วันประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกันยายน 2566  ในวันที่ 4 กันยายน  2566 ณ  ศาลาประชาคมอำเภอบ้านหมี่  อำเภอบ้านหมี่  ประกอบด้วย

  •  สาชาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม นางสาวเนาวรัตน์   พันธุ์แน่น  และ             นายเกษม  เสนาะดี
  •  สาขาการแพทย์แผนไทย นางสาวสมพร    พันธะ
  •  สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นายวิโรจน์    เรืองรุ่ง    สาขาโภชนาการ นายรัญจกรณ์   พิณศรี
  •  สาขาศิลปกรรม  นายอนุกูล    พิมพ์ประสาน และ นายณรงค์     ทองอิ่ม
  •  สาขาปรัชญาการศึกษา ศาสนาและประเพณี  นายเสมอ   แสนรักษ์
  •  คนดีศรีหนองเต่า  สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ พันตรีอุดม   พุฒหอม

 

คอมเมนท์