แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2564)

แผนการใช้จ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2564) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ