แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562)

แผนการใช้จ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ