แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแแต่เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2563)

แผนการใช้จ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแแต่เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2563) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ