การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านสระกระเบื้อง  ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  จัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก อายุ 2-4 ปี  ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 23 คน มีครูผู้สอน จำนวน 1 คน คือ นางสุชาดา  บุญยิ่ง ตำแหน่ง ครู และมีแม่บ้าน จำนวน1 คน 

คอมเมนท์