แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง แผนงานการศึกษา แผนดำเนินงาน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ต่อคณะกรรมกการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้องครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง จึงขอแถลงให้ท่านประธานและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการแนวนโยบายและการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

คอมเมนท์