การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองเต่า

กิจกรรมต่างๆ กิจกรรมศพด.อบต.หนองเต่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า แผนงานการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองเต่า ในวันที่  ๔ กันยายน  ๒๕๕๘  ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านลาด  ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี

     

     

 

คอมเมนท์