โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561

กิจกรรมต่างๆ กิจกรรมศพด.อบต.หนองเต่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า แผนงานการศึกษา
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดย นายภากร  บุญดาสา  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561

ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็ก มักปรากฏออกมาในรูปของการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นการยืน เดิน วิ่ง กระโดด และการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนมากขึ้น การเล่นกีฬา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านร่างกาย โดยเฉพาะความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ให้กับเด็กปฐมวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกวิธีการหนึ่ง และเพื่อพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม โดยการปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักการให้อภัย และรู้จักเคารพกติกา เพราะการเล่นกีฬาสำหรับเด็กในระดับปฐมวัยจะเป็นรูปแบบของการเล่นที่มีกฎกติกา มีวิธีการแข่งขันง่ายๆ ไม่ซับซ้อน และเหมาะสมกับวัยของเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นศูนย์การเรียนรู้ก่อนปฐมวัย ในการพัฒนาเด็ก ด้านการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคม  สติปัญญา  ปีการศึกษา  2561  มีเด็กเข้ารับการเรียนรู้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จำนวน 41 คน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ผู้ปกครอง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้รับความสนุกสนานและผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในคร้ืงนี้ มีเกมการแข่งขัน ดังนี้  1.  เกมชักกะเย่อ 2.  เกมวิ่งอุ้มลูกโป่ง 3.  เก้าอี้ดนตรี 4.  เกมปิดตาตีปี๊บ 5.  เกมแต่งตัวให้ลูก 6.  การแข่งขันส่งบอลข้ามหัว 7.  เกมแข่งรถ
คอมเมนท์