โครงการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียนประจำปี 2562

กิจกรรมต่างๆ กิจกรรมศพด.อบต.หนองเต่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า แผนงานการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กอายุ 2-4 ปี เพื่อเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมเข้าเรียนในระดับปฐมวัย โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดยนายสังเวียน  ลักษณะพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าและคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียนประจำปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมและรับทราบ ข้อตกลงร่วมกันในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก  ตามมาตรฐานด้าน  การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมช่วงมาลี  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยกิจกรรมได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง เข้าร่วมรับฟัง มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ให้การอบรมในหัวข้อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  คือ นางกัลยาณี   ชูเรณู   ตำแหน่ง  นักวิขาการสาธารณสุขชำนาญการ  มาเป็นวิทยากรการบรรยาย

คอมเมนท์