กิจกรรมกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองเต่า ประจำปี 2562

กิจกรรมต่างๆ กิจกรรมศพด.อบต.หนองเต่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า แผนงานการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรมกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองเต่า ประจำปี 2562 ในวันที่ 6 กันยายน 2562  ณ  ลานอเนกประสงค์วัดบ้านลาด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเต่า เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และ สติปัญญา ได้รู้จักกฎกติกา “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา” ฝึกพัฒนาทักษะทางด้านกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ได้รับความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,ผู้ปกครอง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยมีเด็กปฐมวัย  ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  เข้าร่วม ประมาณ 100 คน มีนักกีฬาจำนวน 3 ทีม  คือ  

ทีมที่ 1   สีม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จำนวน  11  คน  ทีมที่ 2   สีชมพู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข จำนวน  7  คน  ทีมที่ 3   สีเหลือง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง จำนวน   16  คน รวมจำนวน    34  คน ประเภทกีฬาและเกมที่จัดแข่งขัน จำนวน 7 ประเภท  ดังนี้ 1. เกมชักกะเย่อ 2. เกมวิ่งอุ้มลูกโป่ง 3. เก้าอี้ดนตรี 4. เกมปิดตาตีปี๊บ 5. เกมแต่งตัวให้ลูก 6. การแข่งขันส่งบอลข้ามหัว 7. เกมแข่งรถ

คอมเมนท์