ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

แผนงานการศึกษา

ด้วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.2560-2562) โดยประกอบด้วยแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนการ การท่องเที่ยว กิจกรรมเด็กและเยาวชน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานของส่วนราชการเป็นได้ด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.2560-2562) โดยมีรายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

คอมเมนท์