แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)

แผนงานการศึกษา


     แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2559 2561 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ได้จัดทำขึ้นตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  ที่บัญญัติการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีสิทธิในการจัดการศึกษาตามความเหมาะสมและความต้องการของท้องถิ่น ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลส่งเสริม สนับสนุนการบริหารการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำแนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545-2559  ขึ้นโดยครอบคลุมภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป็นนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์และการจัดการศึกษาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับศักยภาพ ตามความพร้อมและตรงตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสามปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า (พ.ศ.2559-2561)

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสามปีขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย อันจะช่วยส่งเสริม พัฒนา เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตตำบลหนองเต่าเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศชาติ

    การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (..2559-2561) ฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ได้กำหนดแผนงาน/โครงการด้านการศึกษา  และส่วนหนึ่งได้รวมรวมข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่บริการ

คอมเมนท์