แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพานิชธรรมิการาราม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า แผนการดำเนินงานศพด.อบต.หนองเต่า แผนงานการศึกษา แผนดำเนินงาน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ต่อคณะกรรมกการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพานิชธรรมิการามครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพานิชธรรมิการาม จึงขอแถลงให้ท่านประธานและกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการแนวนโยบายและการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  รายละเอียดตามไฟล์แนบ

คอมเมนท์