แผนพัฒนาการศึกษา ( พ.ศ. 2566 – 2570 )

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า แผนการดำเนินงานศพด.อบต.หนองเต่า แผนงานการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษา  ระยะ ๕ ปี (ปี ๒๕๖6-๒๕70)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ฉบับนี้ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยใช้แนวทางการบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน หรือผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management)

คอมเมนท์

เอกสารแนบ