การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพานิชธรรมิการาม

กิจกรรมต่างๆ แผนงานการศึกษา

  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จัดการเรียนรู้ ให้กับเด็ก 2-4 ปี ปัจจุบันมีนักเรียน 11 คน  มีครู 1 คน คือ นางสาวมณี  ถิ่นเหนือ  ตำแหน่ง ครู และมี แม่บ้าน 1 คน 

วิสัยทัศน์ ของศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาการสมวัย ใส่ใจคุณธรรม มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาสากล” 

คอมเมนท์