แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570

แผนงานการศึกษา

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570 หน่วยงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สาระภายในของแผนประกอบด้วยยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม นันทนาการ ด้วยความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี พ.ศ. 2566 – 2570 นี้จะสามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี

คอมเมนท์