แผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2558

แผนดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26 ระบุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานตามขั้นตอน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งในี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26 แล้ว ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ดังนี้

  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แนวใหม่
  2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์