แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แผนดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อให้การดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ได้วางไว้แล้วและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พงศ.2548 หมวด 5 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์